بیلیچینگ

بیلیچینگ (سفید کردن دندان)

روشی است که سبب روشن شدن و سفید شدن رنگ دندان‌های طبیعی می‌شود. این نکته قابل ذکر است که مواد بیلیچینگ روی دندان های روکش شده و یا ونیر کامپوزیت شده تاثیر گذار نبوده و رنگ آنها تغییر نمی‌کند، بیلیچینگ روشی کم تهاجمی برای سفید کردن دندان‌هاست و تنها عارضه احتمالی آن امکان بروز حساسیت دندانی گذرا است که با خمیر دندان‌های ضد حساسیت و توقف موقت پروسه درمانی ازبین می‌رود.
دو روش برای بیلیچینگ وجود دارد:

1 Home bleaching

2 Office bleaching

Home bleaching:
در روش اول بیمار پس از انجام قالب گیری توسط پزشک و تهیه قالب اختصاصی متناسب با قوس فکی و دریافت ماده بیلیچینگ از پزشک خود با توجه به آموزش نحوه استفاده از تری، در منزل طی یکی الی چهار هفته دندانهای با چند درجه روشن تر خواهد داشت.
Office bleaching:
در روش دوم که داخل مطب انجام می‌شود و نسبت به روش اول سریع تر اثر می‌کند مواد بیلیچینگ توسط پزشک روی دندان‌های بیمار قرار داده می‌شود و طی جسله اول رنگ دندان ها چند درجه نسبت به حالت اولیه روشن تر خواهد شد.