جراحی دندان

جراحی دندان

جراحی دندان عقل به منظور خارج کردن دندان عقل نهفته و یا نیمه نهفته که به روش‌های معمول خارج نمی‌شوند، جراحی ریشه‌های باقی مانده دندان با کنار زدن بافت نرم و در برخی موارد بافت سخت انجام می‌شود، جراحی افزایش طول تاج کلینیکی (crown lengthening) که امروزه با اصطلاح لیفت لثه نیز معرفی می‌شود، در دندان‌های قدامی با افزایش طول تاج می‌توان لبخند‌های لثه‌ای را اصلاح و طرح لبخند زیباتری ایجاد کرد.